HƯỚNG DẪN KHAI CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Để vào kê khai các thông tin cá nhân trong cổng thông tin cán bộ cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào trang: dangky.vnu.edu.vn

Bước 2: Nhập account và pass để đăng nhập vào trang cổng thông tin cán bộ.

Bước 3: Chọn các mục trong phần thông tin nhân sự ở bên trái và khai đầy đủ thông tin trong các mục(khoảng 20 mục).

Bước 4: Sau khi kê khai xong thông tin thì cần phải bấm nút ghi nhận để lưu thông tin.

Sau đây là một số hình ảnh minh họa cho việc kê khai các thông tin cơ bản dành cho cán bộ (các hình ảnh được xếp theo thứ tự)

Hình 1:

1

Hình 2:

2

Hình 3:

3

Hình 4:

4

Hình 5:

5

Hình 6:

6

Hình 7:

7

IIA IIA-CCSA Exam Download With 100% Pass Rate

If you want to IIA IIA-CCSA Exam Download IIA IIA-CCSA Exam Download survive in the IIA IIA-CCSA Exam Download dead, IIA-CCSA Exam Download you must not be afraid of death. Who is Li Lao stick asked Yoyo. Lao Weitou said Pillar, Certification in Control Self-Assessment did you give sleep to someone Zheng Li This Installed. Yellow IIA IIA-CCSA Exam Download old Certified Government Auditing Professional IIA-CCSA http://www.passexamcert.com shoes look at the two dragons eyes are very gentle Lin San knows that the old Wei head wants to smash him and he will not go forward.

Under net ww w. Xiabook. During the sixth section of Section 8 of the illness, Changsheng visited IIA IIA-CCSA Exam Download many IIA IIA-CCSA Exam Download times and brought a lot of gifts every time. We can t IIA-CCSA Exam Download stand the toss and can t stand it Hey, do you know this The British IIA IIA-CCSA Exam Download man took out a thing and handed it to the world. But at that time, she didn t have IIA-CCSA Exam Download IIA IIA-CCSA Exam Download a long open, it was a Huang Maotou only, I did not Certification in Control Self-Assessment expect that in a few Certified Government Auditing Professional IIA-CCSA years, she has become so beautiful and amazing.

Since Zeng Guofan was promoted to a cabinet bachelor, there was a saying on the IIA IIA-CCSA Exam Download government gate that the Cabinet said no loud noise, IIA IIA-CCSA Exam Download such as violating the official order. However, Gongsheng s IIA-CCSA Exam Download punishment was the heaviest.Not only was he downgraded to two levels, Certification in Control Self-Assessment he was also punished by three months salary. Huang Liang walking sidewalk Cao State House is a large house, but also the poor house. IIA IIA-CCSA Exam Download Huang Liang also stubborn, Li Bao Certified Government Auditing Professional IIA-CCSA and Liu Heng, while a life and life to push him into the IIA IIA-CCSA Exam Download car, Zeng Guofan escort the rod step forward, ordered loudly lift the car A pedestrian walked slowly to the city.

Bài liên quan