Bản tin Nội bộ

Trung tâm CNTT-TT&HL phụ trách xây dựng các bản tin của Nhà trường, bao gồm:

Bản tin Nội bộ: Ấn phẩm điện tử theo quý tổng hợp tin tức nổi bật trong một quý của Nhà trường. Có 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Bản tin Nổi bật: Bản tin dạng video theo quý tổng hợp tin tức nổi bật trong quý của Nhà trường:

Báo cáo thường niên: Bản tin chia sẻ thông tin về một năm của Nhà trường. Có 2 phiên bản tiếng Việt – tiếng Anh.

Bản tin tuần: Cung cấp các tin bài có trong một tuần. Có 2 phiên bản tiếng Việt – tiếng Anh. Để nhận được email, vui lòng đăng ký nhận bản tin trên website của trường.

Truy cập bản tin tại: tiếng Việt, tiếng Anh.

Bài liên quan