Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam Học kỳ II năm học 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch năm học và Kế hoạch giảng dạy các học phần môn chung năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo về việc tổ chức học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam (mã môn học HIS1052B) học kỳ II năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

  1. Đối tượng và hình thức học

– Đối tượng: Sinh viên khóa QH2018.F1 các khoa: Khoa NN&VH Nga, khoa NN&VH Pháp, NN&VH Trung Quốc, khoa NN&VH Đức, khoa NN&VH Nhật Bản, khoa NN& VH Hàn Quốc và Bộ môn NN&VH Ả Rập (trừ sinh viên CLCTT23) và sinh viên các khóa khác trong toàn trường chưa tích luỹ học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam đã đăng ký học trên Portal.

– Hình thức học: Học trực tuyến qua mạng Internet.

Lưu ý: Sinh viên cần học lại, học cải thiện điểm học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo (P107-A1), không đăng ký trên Portal.

  1. Lịch học
Thời gian Sinh viên Nội dung Giáo viên phụ trách Địa điểm
Thứ Ba: 22/01/2019

Ca1: 17h30-18h30

Ca2: 18h30-19h30

Ca 3: 19h30-20h30

Sinh viên đăng ký học online Giới thiệu về môn học, hướng dẫn khai thác khóa học Cô Nguyễn Thi Thu Hương

ĐT: 091898975

Cô Chu Thị Phong Lan

ĐT: 0989083830

Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ Ba: 05/03/2019

17h30-19h00

Đối tượng: Sinh viên ca 1 theo danh sách lớp từ buổi học đầu tiên

Chuyên đề Cô Nguyễn Thi Thu Hương Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ Tư: 06/03/2019

17h30-19h00

Đối tượng: Sinh viên ca 2 theo danh sách lớp từ buổi học đầu tiên

Chuyên đề Cô Chu Thị Phong Lan

 

Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ  Năm:07/03/2019

17h30-19h00

Đối tượng: Sinh viên ca 3 theo danh sách lớp từ buổi học đầu tiên

Chuyên đề Cô Nguyễn Thi Thu Hương Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ Sáu: 29/03/2019

Sáng: 8h30 – 10h30

Chiều: 14h00 – 16h30

Thu bài tập cá nhân và  bài tập nhóm Cô Chu Thị Phong Lan

 

P.508 nhà A1
Thứ Ba: 16/04/2019

Ca 1: 17h30 – 18h10

Ca 2: 18h10 – 18h50

Ca 3: 18h50 – 19h30

Tổng kết khóa học Cô Nguyễn Thi Thu Hương

Cô Chu Thị Phong Lan

 

Hội trường

Vũ Đình Liên

 

  1. Lịch thi: Theo lịch thi hết học phần chung học kỳ II năm học 2018-2019 của Nhà trường.
  2. Tổ chức thực hiện

– Phòng Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Bộ môn Ngôn Ngữ & Văn hóa Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu xây dựng kế hoạch giảng dạy và lịch trình chi tiết, thông báo tới sinh viên.

– Bộ môn Ngôn Ngữ & Văn hóa Việt Nam phụ trách nội dung chương trình, công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên, tổ chức giảng dạy, tổ chức thi và chấm thi.

– Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu phụ trách kỹ thuật vận hành, đường truyền.

– Phòng Quản trị bố trí cán bộ phục vụ và sắp xếp hội trường theo lịch học.

– Các Khoa đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa biết để thực hiện.

Microsoft 70-410 Practice Test

The only difference was Microsoft 70-410 Practice Test that Microsoft 70-410 Practice Test the hairdressers were all female and beautiful girls. He planned to find a free day for downtime overhaul for two days. Installing and Configuring Windows Server 2012 You are Windows Server 2012 70-410 My name is Ham William, the Englishman. She thought about having to go to the principal of Zhuo Yue. The country wants to launch a cultural revolution. She was persuaded by the father who was loyal http://www.passexamcert.com/70-410.html to Microsoft 70-410 Practice Test Liu s imperial power to Microsoft 70-410 Practice Test voluntarily go to die for 70-410 Practice Test the orthodox inheritance of the Liu family.

But it s not enough to just Windows Server 2012 70-410 lie a Microsoft 70-410 Practice Test lie into a 70-410 Practice Test 70-410 Practice Test chicken coop. He added One thing falls. Say Historical experience is worth learning. Microsoft 70-410 Practice Test She smiled courteously I am very happy to meet a gourmet friend. In the past, there were still some major events that Installing and Configuring Windows Server 2012 bothered our Microsoft 70-410 Practice Test hearts. But the rest seems to be small bowls, as well as soy sauce dishes, he can only take the soup bowl out. Choosing the best, the two pick one to come to a double insurance.

The Microsoft 70-410 Practice Test two dogs suddenly remembered a poem by Tsangyang Gyatso, although Tsangyang Gyatso is best at writing the favorite rhymes of Huang Lao s Microsoft 70-410 Practice Test broken shoes. I can t Installing and Configuring Windows Server 2012 mix it. Microsoft 70-410 Practice Test I said a Microsoft 70-410 Practice Test sentence, worth five hundred I said, one thousand, one less. Hao Tuyu said I don t see anyone chasing it, let s get off Liu Haizhu said Windows Server 2012 70-410 Yes, drive the car back to the city, then let s get off Three flat melons asked Dry The column Windows Server 2012 70-410 Practice Test said Go dry Ah The three flats were 70-410 Practice Test completely defeated by Liu Haizhu.

Bài liên quan