Quy chế đào tạo Đại học

Bản quy chế quy định về đào tạo bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm các nội dung như: chương trình đào tạo; tổ chức và quản lý đào tạo; nghiên cứu khoa học của sinh viên; quyền lợi và nghĩa vụ của giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên; kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập; công nhận tốt nghiệp.

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị và cá nhân tham gia vào quá trình đào tạo bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nội dung quy chế đào tạo đại học ở các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cụ thể như sau:

Tải tại đây.