Lịch thi, danh sách thi hết học phần Tin học Cơ sở học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thực hiện chủ trương của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức đào tạo trực tuyến môn Tin học Cơ sở học kỳ 2 năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

Lịch thi: Tải tại đây

Danh sách phòng thi: Tải tại đây

Bài liên quan