Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Tin học cơ sở 2 Học kỳ II năm học 2018- 2019

Căn cứ Kế hoạch năm học và Kế hoạch giảng dạy các học phần môn chung học kỳ II năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo về việc tổ chức học phần Tin học cơ sở 2 (mã học phần INT1004) học kỳ II năm học 2018-2019 như sau:

  1. Đối tượng và hình thức học

– Đối tượng: Sinh viên khóa QH2018.F1 khoa Sư phạm tiếng Anh và sinh viên các khóa khác trong toàn trường chưa tích luỹ học phần Tin học cơ sở 2 đã đăng ký học trên Portal.

– Hình thức học: Học trực tuyến qua mạng Internet.

Lưu ý: Sinh viên cần học lại, học cải thiện điểm học phần Tin học cơ sở 2 đăng ký trực tiếp tại phòng Đào tạo (P107-A1), không đăng ký trên Portal.

  1. Lịch học cụ thể
Thời gian Sinh viên Nội dung Giáo viên phụ trách Địa điểm
Thứ Sáu

ngày 22/2/2019

Ca1: 17h30-18h30

Ca2: 18h30-19h30

Ca 3: 19h30-20h30

Sinh viên theo danh sách lớp phân theo ca từ buổi học đầu tiên

 

Sinh viên đăng ký khóa học online

Giới thiệu về môn học, hướng dẫn khai thác khóa học Thầy Trịnh Văn Tiệp

(ĐT: 0912152582)

Thầy Nguyễn Văn Chăm

(ĐT: 0904761134)

và 01 cán bộ kỹ thuật

Hội trường Vũ Đình Liên (Công trình Khoa Pháp)
Thứ Hai

Ngày 25/2/2019

Từ 8h30 đến 11h30

Hướng dẫn giải đáp thắc mắc trực tiếp của sinh viên Thầy Trịnh Văn Tiệp

 

Trung tâm Công nghệ thông tin TT&-  (tầng 2 nhà C2 – công trình khoa Pháp)
Thứ Ba

Ngày 26/2/2019

Từ 8h30 đến 11h30

Hướng dẫn giải đáp thắc mắc trực tiếp của sinh viên Thầy Nguyễn Văn Chăm

 

Trung tâm Công nghệ thông tin TT&-  (tầng 2 nhà C2 – công trình khoa Pháp)
Thứ Tư

Ngày 27/2/2019

Từ 8h30 đến 11h30

Hướng dẫn giải đáp thắc mắc trực tiếp của sinh viên Thầy Trịnh Văn Tiệp

 

Trung tâm Công nghệ thông tin TT&-  (tầng 2 nhà C2 – công trình khoa Pháp)
Từ ngày 22/2/2019

đến 29/3/2019

 

Hướng dẫn giải đáp thắc mắc của

sinh viên

01 giáo viên trả lời câu hỏi trên diễn đàn Forum Online
Thứ Sáu

ngày 15/3/2019

Ca1: 17h30-18h30

Ca2: 18h30-19h30

Ca 3: 19h30-20h30

Sinh viên theo danh sách lớp phân theo ca từ buổi học đầu tiên

Hướng dẫn giải đáp thắc mắc của

sinh viên.

Thảo luận chuyên đề Word

Thầy Trịnh Văn Tiệp

Thầy Nguyễn Văn Chăm

 

Hội trường Vũ Đình Liên (Công trình Khoa Pháp)
Thứ Sáu

Ngày 29/3/2019

Ca1: 17h30-18h30

Ca2: 18h30-19h30

Ca 3: 19h30-20h30

Sinh viên theo danh sách lớp phân theo ca từ buổi học đầu tiên

Hướng dẫn giải đáp thắc mắc của

sinh viên.

Thảo luận chuyên đề Excel

Thầy Trịnh Văn Tiệp

 

Hội trường Vũ Đình Liên (Công trình Khoa Pháp)
  1. Lịch thi: Theo lịch thi hết môn học kỳ II năm học 2018-2019 của Nhà trường.
  2. Tổ chức thực hiện

Phòng Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Truyền thông & Học liệu xây dựng kế hoạch giảng dạy và lịch trình chi tiết, thông báo tới sinh viên.

Trung tâm Công nghệ thông tin Truyền thông & Học liệu phụ trách nội dung chương trình, kỹ thuật vận hành, đường truyền, công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên, tổ chức giảng dạy, tổ chức thi và chấm thi.

Phòng Quản trị cử cán bộ phục vụ và sắp xếp hội trường theo lịch.

Các Khoa đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa biết để thực hiện.

Most Accurate SPHR Brain Dump For HRCI Certifications

He screamed and couldn t HRCI SPHR Brain Dump stop. This home, too much like a madhouse, she feels she has to go crazy. The nephew was shocked, looked up, and HRCI SPHR Brain Dump looked at Tianchi HRCI SPHR Brain Dump sadly. Whose plot will go through too many distances, and how many peaks and loops fans will eventually turn over, after all, is your bride. SPHR Brain Dump The flame is astonished and angry, so it is easy HRCI SPHR Brain Dump to break the shackles http://www.passexamcert.com/SPHR.html of Lu The Professional in Human Resources (SPHR) Yue are you crazy Why are you HRCI Certifications SPHR so fierce to me She gasped and glared at Lu Yue.

HRCI SPHR Brain Dump In your hometown, when you think about the problem, you let the emotions come in unconsciously, but you should understand more than I have for a lifetime of business. Why did HRCI SPHR Brain Dump the singer s first knife on the altar Is to tell Wen Rui, killing your glory is also killed HRCI Certifications SPHR by this knife Or SPHR Brain Dump Wen Jiang s father, Wang Kang, knows the feelings of her daughter s heart in her heart. Looking at the clouds and the big dim eyes, is that beautiful young woman HRCI SPHR Brain Dump dressed in luxury Yes, it was when the HRCI SPHR Brain Dump first photo studio in Nanyang was opened, Jin Jincun let the The Professional in Human Resources (SPHR) photographer take photos of himself. Maybe one day, we will realize this idea

Compared with death, cold, HRCI SPHR Brain Dump hunger, loneliness, what pain count I repeatedly whispered trembling singing that song hard line company fatigued soldiers that the first army soldiers will sing the queue song, his SPHR Brain Dump face from time to time through the tears, sometimes with a small HRCI Certifications SPHR shadow to say a few words. Although the elastic of HRCI SPHR Brain Dump this elastic band and the load bearing HRCI SPHR Brain Dump are very good, but still want us The Professional in Human Resources (SPHR) to jump from here We lie down to the railings looked down, all out of a cold sweat. Later we learned that he was looking at the distance from the head of people in different directions, in the visual distance, in the calculation of wind speed, how HRCI SPHR Brain Dump to fight in the calculation of the http://www.testkingdump.com past shot hit the head without a gun.

Bài liên quan