Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Tin học cơ sở 2 Học kỳ II năm học 2018- 2019

Căn cứ Kế hoạch năm học và Kế hoạch giảng dạy các học phần môn chung học kỳ II năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo về việc tổ chức học phần Tin học cơ sở 2 (mã học phần INT1004) học kỳ II năm học 2018-2019 như sau:

  1. Đối tượng và hình thức học

– Đối tượng: Sinh viên khóa QH2018.F1 khoa Sư phạm tiếng Anh và sinh viên các khóa khác trong toàn trường chưa tích luỹ học phần Tin học cơ sở 2 đã đăng ký học trên Portal.

– Hình thức học: Học trực tuyến qua mạng Internet.

Lưu ý: Sinh viên cần học lại, học cải thiện điểm học phần Tin học cơ sở 2 đăng ký trực tiếp tại phòng Đào tạo (P107-A1), không đăng ký trên Portal.

  1. Lịch học cụ thể
Thời gian Sinh viên Nội dung Giáo viên phụ trách Địa điểm
Thứ Sáu

ngày 22/2/2019

Ca1: 17h30-18h30

Ca2: 18h30-19h30

Ca 3: 19h30-20h30

Sinh viên theo danh sách lớp phân theo ca từ buổi học đầu tiên

 

Sinh viên đăng ký khóa học online

Giới thiệu về môn học, hướng dẫn khai thác khóa học Thầy Trịnh Văn Tiệp

(ĐT: 0912152582)

Thầy Nguyễn Văn Chăm

(ĐT: 0904761134)

và 01 cán bộ kỹ thuật

Hội trường Vũ Đình Liên (Công trình Khoa Pháp)
Thứ Hai

Ngày 25/2/2019

Từ 8h30 đến 11h30

Hướng dẫn giải đáp thắc mắc trực tiếp của sinh viên Thầy Trịnh Văn Tiệp

 

Trung tâm Công nghệ thông tin TT&-  (tầng 2 nhà C2 – công trình khoa Pháp)
Thứ Ba

Ngày 26/2/2019

Từ 8h30 đến 11h30

Hướng dẫn giải đáp thắc mắc trực tiếp của sinh viên Thầy Nguyễn Văn Chăm

 

Trung tâm Công nghệ thông tin TT&-  (tầng 2 nhà C2 – công trình khoa Pháp)
Thứ Tư

Ngày 27/2/2019

Từ 8h30 đến 11h30

Hướng dẫn giải đáp thắc mắc trực tiếp của sinh viên Thầy Trịnh Văn Tiệp

 

Trung tâm Công nghệ thông tin TT&-  (tầng 2 nhà C2 – công trình khoa Pháp)
Từ ngày 22/2/2019

đến 29/3/2019

 

Hướng dẫn giải đáp thắc mắc của

sinh viên

01 giáo viên trả lời câu hỏi trên diễn đàn Forum Online
Thứ Sáu

ngày 15/3/2019

Ca1: 17h30-18h30

Ca2: 18h30-19h30

Ca 3: 19h30-20h30

Sinh viên theo danh sách lớp phân theo ca từ buổi học đầu tiên

Hướng dẫn giải đáp thắc mắc của

sinh viên.

Thảo luận chuyên đề Word

Thầy Trịnh Văn Tiệp

Thầy Nguyễn Văn Chăm

 

Hội trường Vũ Đình Liên (Công trình Khoa Pháp)
Thứ Sáu

Ngày 29/3/2019

Ca1: 17h30-18h30

Ca2: 18h30-19h30

Ca 3: 19h30-20h30

Sinh viên theo danh sách lớp phân theo ca từ buổi học đầu tiên

Hướng dẫn giải đáp thắc mắc của

sinh viên.

Thảo luận chuyên đề Excel

Thầy Trịnh Văn Tiệp

 

Hội trường Vũ Đình Liên (Công trình Khoa Pháp)
  1. Lịch thi: Theo lịch thi hết môn học kỳ II năm học 2018-2019 của Nhà trường.
  2. Tổ chức thực hiện

Phòng Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Truyền thông & Học liệu xây dựng kế hoạch giảng dạy và lịch trình chi tiết, thông báo tới sinh viên.

Trung tâm Công nghệ thông tin Truyền thông & Học liệu phụ trách nội dung chương trình, kỹ thuật vận hành, đường truyền, công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên, tổ chức giảng dạy, tổ chức thi và chấm thi.

Phòng Quản trị cử cán bộ phục vụ và sắp xếp hội trường theo lịch.

Các Khoa đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa biết để thực hiện.

Bài liên quan