Thông báo về việc đăng ký lớp học phần học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học và Kế hoạch giảng dạy môn chung học kỳ 2 năm học 2016-2017; Thực hiện chủ trương về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký học các lớp học phần theo phương thức đào tạo tín chỉ, Phòng Đào tạo thông báo tổ chức các lớp học phần. Đồng thời, Nhà trường cũng tổ chức cho sinh viên các khóa đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học học phần ngoài chương trình đào tạo các môn chung và môn tiếng. Kết quả học tập của các học phần ngoài chương trình đào tạo không được tính vào điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học từ ngày 26/12/2016 đến hết ngày 10/01/2017.

Thông báo vềviệc đăng ký học các môn chung, các môn Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên các khóa trong toàn trường: Tải tại đây

Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện điểm, và học học phần ngoài chương trình đào tạo Học kỳ II Năm học 2016-2017: Tải tại đây

Danh sách thi, bảng điểm học kỳ I năm học 2015 – 2016 môn Aerobic: Tải tại đây

 

Bài liên quan