TT CNTT – Truyền thông & Học liệu làm việc với Bình Minh Group về hợp tác đào tạo tiếng Anh trực tuyến

TT CNTT – Truyền thông & Học liệu làm việc với Bình Minh Group về hợp tác đào tạo tiếng Anh trực tuyến và Bình Minh Group đều kỳ vọng hai bên sẽ có cơ hội hợp tác hiệu quả, làm tiền đề cho những thỏa thuận liên kết về sau.

Ngày 15/9/2016, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông và Học liệu trực thuộc Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với Bình Minh Group về cơ hội hợp tác trong đào tạo tiếng Anh trực tuyến.

Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Công ty CP Công nghệ Bình Minh đã giới thệu về hệ thống myStudy English do công ty thiết kế.

Screen Shot 2016-09-16 at 4.03.51 PM

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông và Học liệu làm việc với đại diện của Bình Minh Group

Theo đó, myStudy ENGLISH là phần mềm tiếng Anh trực tuyến được phát triển nhằm cung cấp cho khách hàng một giải pháp phần mềm mở. Nhờ đó, quản trị viên có thể chủ động đưa học liệu, sách giáo khoa hoặc bất kỳ tài liệu, học liệu nào của Nhà trường đang áp dụng vào hệ thống phần mềm và biến các tài liệu, học liệu dạng giấy, file điện tử thành nguồn học liệu tự học trên phần mềm. Nhà trường cũng có thể chủ động trong việc tạo ra các khóa học, trình độ học, lớp học và tự tạo tài khoản cho giáo viên, sinh viên của mình với số lượng không hạn chế.

Với myStudy ENGLISH, người học được quản lý chặt chẽ từ thời gian học, nội dung và kết quả học tập. Toàn bộ quá trình học tập sẽ được hệ thống tự động lưu lại, cung cấp thông tin dạng báo cáo cho giáo viên quản lý lớp học. Phần mềm cũng cung cấp cho người học các tiện ích để tăng khả năng tự học bồi dưỡng của người học như thanh tiến trình thể hiện tiến độ, khối lượng đã học, khối lượng bài phải học tiếp, các báo cáo cá nhân. Hệ thống tiện ích như Diễn đàn, tin nhắn… sẽ là kênh kết nối thông tin giữa các thành viên trong lớp, giữa giáo viên và học viên, giúp quá trình học tập online được chuyên nghiệp và hiệu quả.

Screen Shot 2016-09-16 at 4.04.03 PM

Giao diện làm việc của phần mềm

Được xây dựng với các yêu cầu kỹ thuật, kỹ năng cần thiết cho việc học ngoại ngữ; hệ thống bài học, bài tập, kiểm tra đánh giá của phần mềm chú trọng giúp cho người dạy, người học phát huy hết khả năng trong quá trình dạy và học.

Sau khi nghe trình bày, ông Khoa Anh Việt – Giám đốc Trung tâm cám ơn Bình Minh Group và đánh giá cao phần mềm myStudy ENGLISH ở tính hữu ích, chuyên nghiệp và độ công phu. Giám đốc Trung tâm Khoa Anh Việt sẽ tiến hành nghiên cứu và báo cáo với Ban Giám hiệu để hai bên sớm có cơ hội triển khai hợp tác trong thời gian tới.

Provide Discount IASSC ICBB Exam Demo

As it always broke, Amy was thrown to the IASSC Certified Lean Six Sigma Black Belt ground heavily, and she spread her limbs and waited for the ICBB Exam Demo fine sand IASSC ICBB Exam Demo to lie on her body. Staring at the TV, Lean Six Sigma Black Belt ICBB Jiang Aimin deliberately raised IASSC ICBB Exam Demo his voice and said, Oh, you are really fighting for it. The mayor nodded slightly, followed by wearing blue clothes, there are two in the hall. Lao Fang, is IASSC ICBB Exam Demo he a blind man Jiang Aimin said dissatisfied.

Tianchi never IASSC ICBB Exam Demo dared to tell his nephew that he had divorced from ICBB Exam Demo Lu Yue. Tianchi is surprised What is Lu Yue right Cheng Zhifang s Lean Six Sigma Black Belt ICBB face is red, and he can t wait to find a piece. The car has IASSC Certified Lean Six Sigma Black Belt seen Tianchi and Lu Yue stand at the docking station, and the eyes are full of hope. From the day she knew her, this thought has never IASSC ICBB Exam Demo wavered, and now it is ICBB Exam Demo more and IASSC ICBB Exam Demo more determined and persistent. Listening to him, the leaves are somewhat moved. I can t beat it, go home and ask my mom to help.

Oh, Lean Six Sigma Black Belt ICBB you know I am not me I am not me How can I kill you IASSC ICBB Exam Demo IASSC ICBB Exam Demo lzuowen. Com. xiabook. Who wants to IASSC ICBB Exam Demo pay attention to Yaoqin, who is listening to the string Someone started playing Huang Zhonghua, and Huang Zhonghua s backhand IASSC ICBB Exam Demo was still a slap in the face. Zhao Hongbing said that he did not know how to do it Oh, Da ICBB Exam Demo Lao Zhou, you are here too Duan Feng smiled nodded and did not IASSC Certified Lean Six Sigma Black Belt forget to say hello to Da Lao Zhou. Two Dongzi, I am sorry. Liu Haizhu is quite awkward.

Bài liên quan