Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Quản lý hành chính và quản lý giáo dục Học kỳ II năm học 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy các học phần môn chung học kỳ II năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo về việc tổ chức học trực tuyến học  phần Quản lý hành chính và quản lý giáo dục (mã môn PSF3006) học kỳ II năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng và hình thức học

– Đối tượng: Sinh viên khóa QH2016.F1 ngành sư phạm và sinh viên các khóa khác trong toàn trường chưa tích lũy được học phần Quản lý hành chính và quản lý giáo dục đã đăng ký học trên Portal.

– Hình thức học: Học trực tuyến qua mạng Internet.

Lưu ý: Sinh viên cần học lại, học cải thiện điểm học phần Quản lý hành chính và quản lý giáo dục đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo (P107-A1), không đăng ký trên Portal.

  1. Kế hoạch học tập
Thời gian Đối tượng Nội dung Giáo viên

phụ trách

Địa điểm
Thứ Tư: 23/01/2019

17h30 – 20h30

Ca1: 17h30  – 19h00

Ca 2: 19h00 – 20h30

Sinh viên theo danh sách phân theo ca từ buổi học đầu tiên

Sinh viên đăng ký khóa học Giới thiệu về môn học, hướng dẫn khai thác khóa học Cô Đào Thị Cẩm Nhung

ĐT: 0945665968

 

 

Cô Nguyễn Thị Thắng

 

Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ 4: 30/1/2019

Ca 1: 17h30 – 18h30

Ca 2: 18h30  – 19h30

Sinh viên theo danh sách phân theo ca từ buổi học đầu tiên

Hướng dẫn

chuyên đề

Cô Đào Thị Cẩm Nhung Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ 4: 27/2/2019

Ca 1: 17h30 – 1830

Ca 2: 18h30 – 19h30

Sinh viên theo danh sách phân theo ca từ buổi học đầu tiên

Sinh viên

trình bày demo BT chuyên đề

Cô Đào Thị Cẩm Nhung Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ  2: 1/4/2019

Ca 1: 17h30 – 18h30

Ca 2: 18h30  – 19h30

Sinh viên theo danh sách phân theo ca từ buổi học đầu tiên

Tổng kết, ôn tập

 

 

Cô Đào Thị Cẩm Nhung

ĐT: 0945665968

 

 

Cô Nguyễn Thị Thắng

 

Hội trường Vũ Đình Liên
  1. Lịch thi: Theo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2018-2019 của Nhà trường.
  2. Phân công nhiệm vụ

– Phòng Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với bộ môn Tâm lý Giáo dục, Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu xây dựng kế hoạch giảng dạy và lịch trình chi tiết, thông báo tới sinh viên.

– Bộ môn Tâm lý Giáo dục phụ trách nội dung chương trình, công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên, tổ chức giảng day, tổ chức thi, chấm thi.

– Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu phụ trách kỹ thuật vận hành, đường truyền.

– Phòng Quản trị sắp xếp hội trường, lớp học và cử cán bộ phục vụ theo lịch trên.

– Các Khoa đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa biết để thực hiện.

Microsoft 070-480 Qs&As Online Sale

Despite the help of his cane, he Microsoft Windows Store apps 070-480 was still struggling and slow to walk. He thought that Grandpa had an urgent matter, hurriedly put on his 070-480 Qs&As Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 pants and ran to Grandpa s sleeping room. She is a bit uneasy about Shang Changsheng, will he be so drunk and confused that he can t go home The street lights that were first released pushed the night out of the street, and the shops facing the street were still closed. After Dazhi took a while to remember, he should answer Hey, boy You have been staring at you all the time Yun Wei had a smile, and the smile finally urged the tears hanging on her Microsoft 070-480 Qs&As eyes to fall Microsoft Windows Store apps 070-480 Qs&As to the ground. On a misty morning, Da Zhi, Li Shi and You Yu just got out of bed, and suddenly heard a small scream from the prosperous house Mom They were shocked and almost Microsoft 070-480 Qs&As loud at the same time. Mom, let me go to the city with my brother to sell it now, anyway, there is not much work in this silkworm house Ning Ying sees his brother.

We watched Microsoft 070-480 Qs&As the instruments in the cab constantly shaking. Microsoft 070-480 Qs&As It was 070-480 Qs&As your world. http://www.examscert.com The flowers should have been yours. Such a person. If I don Microsoft 070-480 Qs&As t express this kind of gratitude, I will be in the throat. It forms a relationship and a connection, and it is just a season that has Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 nothing to do with us in spring, summer, autumn and winter. Fortunately, Microsoft 070-480 Qs&As Mingyu still recognizes her Microsoft Windows Store apps 070-480 mother. It was a bit convincing that we were teasing him.

You are not guilty. Don t Microsoft 070-480 Qs&As let me Microsoft Windows Store apps 070-480 hear you say this to Microsoft 070-480 Qs&As yourself, Zoe, you are only 15 years old, so you will commit Wrong. Tang Yan unbelievably listened to Ma Rong s words. In the ninth hour, Jiang Aimin would throw it out from the sixth floor. 070-480 Qs&As The 070-480 Qs&As man obsessed Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 with Microsoft 070-480 Qs&As the colorful pictures is very lonely.

Bài liên quan