Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Quản lý hành chính và quản lý giáo dục Học kỳ II năm học 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy các học phần môn chung học kỳ II năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo về việc tổ chức học trực tuyến học  phần Quản lý hành chính và quản lý giáo dục (mã môn PSF3006) học kỳ II năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng và hình thức học

– Đối tượng: Sinh viên khóa QH2016.F1 ngành sư phạm và sinh viên các khóa khác trong toàn trường chưa tích lũy được học phần Quản lý hành chính và quản lý giáo dục đã đăng ký học trên Portal.

 

– Hình thức học: Học trực tuyến qua mạng Internet.

 

Lưu ý: Sinh viên cần học lại, học cải thiện điểm học phần Quản lý hành chính và quản lý giáo dục đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo (P107-A1), không đăng ký trên Portal.

 

  1. Kế hoạch học tập

 

Thời gian Đối tượng Nội dung Giáo viên

phụ trách

Địa điểm
Thứ Tư: 23/01/2019

17h30 – 20h30

Ca1: 17h30  – 19h00

Ca 2: 19h00 – 20h30

Sinh viên theo danh sách phân theo ca từ buổi học đầu tiên

Sinh viên đăng ký khóa học Giới thiệu về môn học, hướng dẫn khai thác khóa học Cô Đào Thị Cẩm Nhung

ĐT: 0945665968

 

 

Cô Nguyễn Thị Thắng

 

Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ 4: 30/1/2019

Ca 1: 17h30 – 18h30

Ca 2: 18h30  – 19h30

Sinh viên theo danh sách phân theo ca từ buổi học đầu tiên

Hướng dẫn

chuyên đề

Cô Đào Thị Cẩm Nhung Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ 4: 27/2/2019

Ca 1: 17h30 – 1830

Ca 2: 18h30 – 19h30

Sinh viên theo danh sách phân theo ca từ buổi học đầu tiên

Sinh viên

trình bày demo BT chuyên đề

Cô Đào Thị Cẩm Nhung Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ  2: 1/4/2019

Ca 1: 17h30 – 18h30

Ca 2: 18h30  – 19h30

Sinh viên theo danh sách phân theo ca từ buổi học đầu tiên

Tổng kết, ôn tập

 

 

Cô Đào Thị Cẩm Nhung

ĐT: 0945665968

 

 

Cô Nguyễn Thị Thắng

 

Hội trường Vũ Đình Liên
  1. Lịch thi: Theo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2018-2019 của Nhà trường.

 

  1. Phân công nhiệm vụ

– Phòng Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với bộ môn Tâm lý Giáo dục, Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu xây dựng kế hoạch giảng dạy và lịch trình chi tiết, thông báo tới sinh viên.

– Bộ môn Tâm lý Giáo dục phụ trách nội dung chương trình, công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên, tổ chức giảng day, tổ chức thi, chấm thi.

– Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu phụ trách kỹ thuật vận hành, đường truyền.

– Phòng Quản trị sắp xếp hội trường, lớp học và cử cán bộ phục vụ theo lịch trên.

– Các Khoa đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa biết để thực hiện.

 

Find Best Cisco 500-452 Practice Exam

Core and WAN Systems Engineer, Enterprise Networks Architecture Systems Engineer 500-452 Tonight, Li 500-452 Practice Exam Wei was not in a hurry to get the leaves. The interest in living together is greatly reduced. I walked out, and Mr. Chen also got up and walked away. On the way to the bar, Li Cisco 500-452 Practice Exam Wei warned himself to talk less and see what she meant. Announcement Cisco 500-452 Practice Exam does not report worry, this is probably the common feature of everyone who struggles outside. Sometimes, there will be one or Enterprise Networks Core and WAN two people who call 500-452 Practice Exam for three or Cisco 500-452 Practice Exam four days of Cisco 500-452 Practice Exam leave, and no one asks why, everyone s getting along is a kind of friendly relationship.

That s what you see on television 500-452 Practice Exam as a kite watching scout performance.There are a lot of people who can do this show, but I have not seen it before. Then you do not have to think about it.The Cisco 500-452 Practice Exam whistle blew the whistle, the machine gun at the truck, and the search squad was immediately encircled. A brand new world opened.In fact, opened, you Core and WAN Systems Engineer, Enterprise Networks Architecture Systems Engineer 500-452 found that it is the People s Liberation Army barracks. What else did I see A lonely figure.A lonely log.A lonely Cisco 500-452 Practice Exam face.He was wearing faded camouflage uniforms, a pair of dilapidated camouflage army boots, bareheaded, snow falling to his head to melt, into a http://www.examscert.com Enterprise Networks Core and WAN mass of white gas, rising to the sky.

Ning Cisco 500-452 Practice Exam Xiao smiled. Obediently stretched his neck toward him. Since a person who fled south to Hunan and returned to Nanyang, he was brought back to his mother Ziyan and died of illness. He was afraid that he Enterprise Networks Core and WAN would not be caught by the tension Cisco 500-452 Practice Exam in his eyes to capture her http://www.testkingdump.com/500-452.html courage. Hey, it s a little small thing. She usually pays attention to clean the house, 500-452 Practice Exam not Core and WAN Systems Engineer, Enterprise Networks Architecture Systems Engineer 500-452 to mention the visit of foreigners today.

Bài liên quan