Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam Học kỳ II năm học 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch năm học và Kế hoạch giảng dạy các học phần môn chung năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo về việc tổ chức học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam (mã môn học HIS1052B) học kỳ II năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

  1. Đối tượng và hình thức học

– Đối tượng: Sinh viên khóa QH2018.F1 các khoa: Khoa NN&VH Nga, khoa NN&VH Pháp, NN&VH Trung Quốc, khoa NN&VH Đức, khoa NN&VH Nhật Bản, khoa NN& VH Hàn Quốc và Bộ môn NN&VH Ả Rập (trừ sinh viên CLCTT23) và sinh viên các khóa khác trong toàn trường chưa tích luỹ học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam đã đăng ký học trên Portal.

– Hình thức học: Học trực tuyến qua mạng Internet.

Lưu ý: Sinh viên cần học lại, học cải thiện điểm học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo (P107-A1), không đăng ký trên Portal.

  1. Lịch học
Thời gian Sinh viên Nội dung Giáo viên phụ trách Địa điểm
Thứ Ba: 22/01/2019

Ca1: 17h30-18h30

Ca2: 18h30-19h30

Ca 3: 19h30-20h30

Sinh viên đăng ký học online Giới thiệu về môn học, hướng dẫn khai thác khóa học Cô Nguyễn Thi Thu Hương

ĐT: 091898975

Cô Chu Thị Phong Lan

ĐT: 0989083830

Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ Ba: 05/03/2019

17h30-19h00

Đối tượng: Sinh viên ca 1 theo danh sách lớp từ buổi học đầu tiên

Chuyên đề Cô Nguyễn Thi Thu Hương Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ Tư: 06/03/2019

17h30-19h00

Đối tượng: Sinh viên ca 2 theo danh sách lớp từ buổi học đầu tiên

Chuyên đề Cô Chu Thị Phong Lan

 

Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ  Năm:07/03/2019

17h30-19h00

Đối tượng: Sinh viên ca 3 theo danh sách lớp từ buổi học đầu tiên

Chuyên đề Cô Nguyễn Thi Thu Hương Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ Sáu: 29/03/2019

Sáng: 8h30 – 10h30

Chiều: 14h00 – 16h30

Thu bài tập cá nhân và  bài tập nhóm Cô Chu Thị Phong Lan

 

P.508 nhà A1
Thứ Ba: 16/04/2019

Ca 1: 17h30 – 18h10

Ca 2: 18h10 – 18h50

Ca 3: 18h50 – 19h30

Tổng kết khóa học Cô Nguyễn Thi Thu Hương

Cô Chu Thị Phong Lan

 

Hội trường

Vũ Đình Liên

 

  1. Lịch thi: Theo lịch thi hết học phần chung học kỳ II năm học 2018-2019 của Nhà trường.
  2. Tổ chức thực hiện

– Phòng Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Bộ môn Ngôn Ngữ & Văn hóa Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu xây dựng kế hoạch giảng dạy và lịch trình chi tiết, thông báo tới sinh viên.

– Bộ môn Ngôn Ngữ & Văn hóa Việt Nam phụ trách nội dung chương trình, công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên, tổ chức giảng dạy, tổ chức thi và chấm thi.

– Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu phụ trách kỹ thuật vận hành, đường truyền.

– Phòng Quản trị bố trí cán bộ phục vụ và sắp xếp hội trường theo lịch học.

– Các Khoa đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa biết để thực hiện.

Buy Latest Microsoft 070-483 PDF Download

Just holding my heart like Microsoft Windows Store apps 070-483 this is full of Microsoft 070-483 PDF Download hope. He took Programming in C# me. Place Microsoft 070-483 PDF Download it 070-483 PDF Download on a smooth surface. Don t 070-483 PDF Download Microsoft 070-483 PDF Download send money. Must like to be bitten by a dog.

Generals all over the world are the 070-483 PDF Download same.Generals are generals.There is a weight to speaking and doing things.Of course, not when http://www.examscert.com you want to be able to How much to spend your mind you want to go Microsoft 070-483 PDF Download But it is still falling I was anxious to pull the trigger again and again.But still can see the last round of bullets hit the surface of the straw hat has not hit the wreckage. The charming butterfly flew across her neck to Great Britain.I do not know if she was still wearing the butterfly when she was walking down Great Britain. He specifically to recruit Microsoft 070-483 PDF Download new companies to understand the situation, no one dared to say. She is anxious behind.He said you Programming in C# for her to join the army, Microsoft Windows Store apps 070-483 can not let you go alone, she will regret for a lifetime.

Remember that you and Changsheng and Want Want are coming back 070-483 PDF Download at noon. It seems that I am enjoying. The time is Microsoft 070-483 PDF Download up Drink, Mr. Shang, I have been to the mainland, I know that the gentlemen in Microsoft Windows Store apps 070-483 the Mainland can drink I really can t The cup was once again lifted by Miss Fang to the mouth of the world, the Microsoft 070-483 PDF Download two The aroma on the white arm passed over the glass into his nostrils, and he clearly felt Programming in C# her legs close to his legs. I don 070-483 PDF Download t want to cremate, burn me all at once. don t let it

Bài liên quan