Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam Học kỳ II năm học 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch năm học và Kế hoạch giảng dạy các học phần môn chung năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo về việc tổ chức học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam (mã môn học HIS1052B) học kỳ II năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

  1. Đối tượng và hình thức học

– Đối tượng: Sinh viên khóa QH2018.F1 các khoa: Khoa NN&VH Nga, khoa NN&VH Pháp, NN&VH Trung Quốc, khoa NN&VH Đức, khoa NN&VH Nhật Bản, khoa NN& VH Hàn Quốc và Bộ môn NN&VH Ả Rập (trừ sinh viên CLCTT23) và sinh viên các khóa khác trong toàn trường chưa tích luỹ học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam đã đăng ký học trên Portal.

– Hình thức học: Học trực tuyến qua mạng Internet.

Lưu ý: Sinh viên cần học lại, học cải thiện điểm học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo (P107-A1), không đăng ký trên Portal.

  1. Lịch học
Thời gian Sinh viên Nội dung Giáo viên phụ trách Địa điểm
Thứ Ba: 22/01/2019

Ca1: 17h30-18h30

Ca2: 18h30-19h30

Ca 3: 19h30-20h30

Sinh viên đăng ký học online Giới thiệu về môn học, hướng dẫn khai thác khóa học Cô Nguyễn Thi Thu Hương

ĐT: 091898975

Cô Chu Thị Phong Lan

ĐT: 0989083830

Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ Ba: 05/03/2019

17h30-19h00

Đối tượng: Sinh viên ca 1 theo danh sách lớp từ buổi học đầu tiên

Chuyên đề Cô Nguyễn Thi Thu Hương Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ Tư: 06/03/2019

17h30-19h00

Đối tượng: Sinh viên ca 2 theo danh sách lớp từ buổi học đầu tiên

Chuyên đề Cô Chu Thị Phong Lan

 

Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ  Năm:07/03/2019

17h30-19h00

Đối tượng: Sinh viên ca 3 theo danh sách lớp từ buổi học đầu tiên

Chuyên đề Cô Nguyễn Thi Thu Hương Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ Sáu: 29/03/2019

Sáng: 8h30 – 10h30

Chiều: 14h00 – 16h30

Thu bài tập cá nhân và  bài tập nhóm Cô Chu Thị Phong Lan

 

P.508 nhà A1
Thứ Ba: 16/04/2019

Ca 1: 17h30 – 18h10

Ca 2: 18h10 – 18h50

Ca 3: 18h50 – 19h30

Tổng kết khóa học Cô Nguyễn Thi Thu Hương

Cô Chu Thị Phong Lan

 

Hội trường

Vũ Đình Liên

 

  1. Lịch thi: Theo lịch thi hết học phần chung học kỳ II năm học 2018-2019 của Nhà trường.
  2. Tổ chức thực hiện

– Phòng Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Bộ môn Ngôn Ngữ & Văn hóa Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu xây dựng kế hoạch giảng dạy và lịch trình chi tiết, thông báo tới sinh viên.

– Bộ môn Ngôn Ngữ & Văn hóa Việt Nam phụ trách nội dung chương trình, công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên, tổ chức giảng dạy, tổ chức thi và chấm thi.

– Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu phụ trách kỹ thuật vận hành, đường truyền.

– Phòng Quản trị bố trí cán bộ phục vụ và sắp xếp hội trường theo lịch học.

– Các Khoa đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa biết để thực hiện.

EC-COUNCIL 312-50 Test Software

Another form of good looking posture, how to see how to go up, she wants to expose their short. It was Certified Ethical Hacker 312-50 such a pool of clear water instead EC-COUNCIL 312-50 Test Software of a pool of mud. At this time, EC-COUNCIL 312-50 Test Software he will not sigh Ethical Hacker Certified like EC-COUNCIL 312-50 Test Software other parents. After 30 years, it is EC-COUNCIL 312-50 Test Software EC-COUNCIL 312-50 Test Software necessary 312-50 Test Software to re evaluate the history of the year.

Girls, EC-COUNCIL 312-50 Test Software business managers, can t EC-COUNCIL 312-50 Test Software get clothes every 312-50 Test Software day. Death is silent and worthless. Tianchi is EC-COUNCIL 312-50 Test Software at the moment of EC-COUNCIL 312-50 Test Software police. Next Book Network 22 Dalian Airport pick up port. However, I can t help Ethical Hacker Certified but feel EC-COUNCIL 312-50 Test Software that he is so Certified Ethical Hacker 312-50 depraved, and the eyes are not red.

EC-COUNCIL 312-50 Test Software Li Jia cheng 312-50 Test Software also learned this hand, leaving only two small keys to open large bedrooms and small wooden Certified Ethical Hacker 312-50 boxes. What made her heartbeat was a nude bust EC-COUNCIL 312-50 Test Software of a young woman, http://www.testkingdump.com/312-50.html with three different poses or different angles, but the sensitive breasts were suddenly EC-COUNCIL 312-50 Test Software visible and vivid. Sincere, comfortable, untidy and Ethical Hacker Certified unobtrusive, as natural as meeting acquaintances and acquaintances.

Bài liên quan