Những điều cần lưu ý với thí sinh tham gia cuộc thi giới thiệu sách ngoại văn

Hưởng ứng Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 về đổi mới giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm CNTT-TT&HL, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức cuộc thi với mục đích nâng cao nhận thức, ý thức của sinh viên về giá trị, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với giáo dục và nâng cao kiến thức của con người trong thời đại số; phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, xây dựng thói quen đọc sách và tạo hứng thú đọc sách trong sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN.

Khi tham gia cuộc thi, các thí sinh cần lưu ý những nội dung sau đây:

1.Vấn đề về bản quyền: Người dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với sản phẩm dự thi. Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp bản quyền. Sau cuộc thi, Ban tổ chức được quyền đăng tải các sản phẩm dự thi trên các phương tiện thông tin của Trường Đại học Ngoại ngữ mà không cần thông báo cho tác giả hoặc trả bất kỳ chi phí nào.

2.Trong quá trình diễn ra cuộc thi, toàn bộ các bài dự thi sẽ được đăng tải trên Website của Nhà trường, Trung tâm CNTT-TT&HL và fanpage của cuộc thi tại địa chỉ: www.facebook.com/bookreviewulis.

3.Chủ đề của cuộc thi là “My life is an open book”. Thí sinh hãy dựa vào đó để triển khai nội dung cho sản phẩm.

4.Ban tổ chức có cung cấp các gợi ý viết nội dung sản phẩm dự thi. Thí sinh có thể xem tại đây.

5.Thí sinh gửi bài dự thi về email tthoclieu@gmail.com phải có tiêu đề email và tên file đính kèm theo mẫu chuẩn (Tiêu đề: Bài viết giới thiệu sách. Tên file: Khoa Đào tạo – Tên sinh viên – Mã sinh viên).

6.Sinh viên không bị hạn chế bởi số lượng sản phẩm.

7.Bài viết tham gia có độ dài 500-1000 từ. Clip tham gia có thời lượng không quá 5 phút.

8.Sách giới thiệu phải nằm trong danh mục sách tại https://goo.gl/U5gwUE.

9.Sản phẩm có thể viết bằng tiếng Việt hoặc bằng ngôn ngữ của cuốn sách đăng ký.

10.Các mốc thời gian của cuộc thi: Xem tại đây.

11.Các sản phẩm vượt qua vòng tuyển chọn đều được nhận thưởng (100.000/bài viết hoặc 150.000/clip).

12.Cơ cấu giải thưởng ở vòng chung kết:

01 giải đặc biệt:                                              10.000.000 VNĐ

01 giải nhất:                                                  5.000.000 VNĐ

02 giải nhì:                                                    3.000.000 VNĐ

02 giải ba:                                                     2.000.000 VNĐ

14 giải khuyến khích:                                      1.000.000 VNĐ

01 giải do độc giả bình chọn qua fanpage:     2.000.000 VNĐ

01 giải cho lớp có cá nhân

hay nhóm tham gia nhiều nhất:                       1.000.000 VNĐ

01 giải cho khoa có số lượng

thí sinh tham gia nhiều nhất theo tỉ lệ:            1.000.000 VNĐ

13. Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc về cuộc thi:

  • Email: tthoclieu@gmail.com;
  • Fanpage: https://www.facebook.com/bookreviewulis/
  • Văn phòng Bộ phận học liệu, TT CNTT-TT&HL, tầng 2 C3, Khu công trình khoa Pháp
  • Số điện thoại: 0246680874

GAQM CSM-001 Braindumps Is The Best Material

These silkworms were hand picked by him. CSM-001 Braindumps Next, Certified Scrum Master (CSM) GAQM CSM-001 Braindumps Dad is looking for you tonight. That is the man named Huo and himself, two naked men and women clinging together. The doctor GAQM certification CSM-001 opened the medicine list, and the younger husband took away GAQM CSM-001 Braindumps the little money. Changsheng said, he GAQM CSM-001 Braindumps took a paper bag from his pocket and put it on the coffee table in front of Shang Yi.

How much, let s talk. Certified Scrum Master (CSM) Many, I have to wait a long time to pay you back. I am the most beautiful GAQM CSM-001 Braindumps lover in the world. GAQM CSM-001 Braindumps Since there are CSM-001 Braindumps no handles in the hands of Feng Wei, then I am not afraid of getting bigger. Sit GAQM CSM-001 Braindumps down, GAQM CSM-001 Braindumps stupidly standing GAQM certification CSM-001 CSM-001 Braindumps dry Er Dongzi said to Liu Haizhu. I don t want you to say, I heard that you took Lu Song away, are you How do you know Li brother, Lu Song saved my life.

Then I am ready to land.I do not remember how many meters from the ground, there are about 50 meters Even lower. When the real men downstairs also GAQM certification CSM-001 rang ah Step by step, GAQM CSM-001 Braindumps knocking in my heart ah what should I do I really think ah This is my first time in thinking my fortune my choice my future. CSM-001 Braindumps I became very restless on a rainy day.My face is covered with rain.I Certified Scrum Master (CSM) closed my eyes and tears.Rain covered my tears. What brigade will not laugh.Little shadow I quickly said she.Small shadow does not speak, a face to wipe tears.What brigade laughed, I do GAQM CSM-001 Braindumps not know what he laugh even more nervous. Field Army Army soldiers, you say they are too fool Ye Hao, they will not abandon you on them is not good, do not believe it When you really have a crisis, as long as these dark skinned boys in the presence, which of them will not help you Is the life saving, nor will GAQM CSM-001 Braindumps it not help you, even a minute before GAQM CSM-001 Braindumps you have just had a glimpse of him, or even insult, they also do not say anything, take your life CSM-001 Braindumps in exchange for your peace. In the past we focused on the reconnaissance company is the speed and skill training, we trained in the special brigade is based on the physical strength of the lesson to make up the course speed and skill will not relax.

Bài liên quan