Hướng dẫn xây dựng bài giảng điện tử ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các bài giảng điện tử, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành Hướng dẫn xây dựng bài giảng điện tử trên cơ sở tích hợp Hướng dẫn xây dựng bài giảng điện tử ở ĐHQGHN (công văn số 1353/ĐT ngày 29/9/2006), Hướng dẫn bổ sung (công văn số 5184/ĐT ngày 10/10/2008) và từ thực tiễn công tác xây dựng bài giảng điện tử ở ĐHQGHN trong những năm qua như sau:

Tải văn bản tại: đây.

Bài liên quan