HƯỚNG DẪN KHAI CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Để vào kê khai các thông tin cá nhân trong cổng thông tin cán bộ cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào trang: dangky.vnu.edu.vn

Bước 2: Nhập account và pass để đăng nhập vào trang cổng thông tin cán bộ.

Bước 3: Chọn các mục trong phần thông tin nhân sự ở bên trái và khai đầy đủ thông tin trong các mục(khoảng 20 mục).

Bước 4: Sau khi kê khai xong thông tin thì cần phải bấm nút ghi nhận để lưu thông tin.

Sau đây là một số hình ảnh minh họa cho việc kê khai các thông tin cơ bản dành cho cán bộ (các hình ảnh được xếp theo thứ tự)

Hình 1:

1

Hình 2:

2

Hình 3:

3

Hình 4:

4

Hình 5:

5

Hình 6:

6

Hình 7:

7

Bài liên quan