Hướng dẫn học viên cao học tìm kiếm và sử dụng tài liệu thư viện đợt 1 năm 2019

Ngày 22/1/2019, bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức buổi hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng nguồn học liệu cho các học viên cao học tại thư viện Nhà trường.

Tham dự buổi hướng dẫn có Phó Giám đốc Trung tâm CNTT-TT&HL Dương Khánh Linh, chuyên viên bộ phận Học liệu Nguyễn Đức Tá, giảng viên hướng dẫn thầy Lê Hùng Tiến và các học viên cao học của Nhà trường.

Mở đầu buổi hướng dẫn, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT-TT&HL Dương Khánh Linh đã có những chia sẻ cụ thể về mục đích của buổi hướng dẫn.

Tiếp sau đó, chuyên viên Nguyễn Đức Tá đã có những chia sẻ chi tiết và cụ thể về các số lượng của nguồn học liệu, thời gian hoạt động của thư viện và hướng dẫn về cách thức mượn tài liệu, cách thức tra cứu nguồn tài liệu. Đặc biệt, phương thức tìm kiếm, tra cứu dựa trên website của thư viện Nhà trường cũng được truyền tải kỹ càng đến các học viên.

Các học viên đều thể hiện sự chăm chú vào các hướng dẫn đến từ phía các cán bộ phía Trung tâm và đã đưa ra rất nhiều các câu hỏi nhằm giải đáp các thắc mắc. Tất cả các câu hỏi và thắc mắc đều đã được giải đáp chi tiết, các học viên cũng được gợi ý để liên hệ trực tiếp với các cán bộ Trung tâm để xin sự trợ giúp khi gặp các khó khăn trong tìm kiếm và sử dụng nguồn học liệu.

Buổi hướng dẫn đã khép lại với sự hài lòng từ phía các học viên. Bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL mong mỏi và hứa hẹn sẽ mang đến những buổi hướng dẫn cụ thể và tốt hơn nữa cho tất cả các đối tượng học viên trong Trường.  

Đào Trung-Khánh Linh/ULIS Media

Discount ISEB FCBA Braindumps With Low Price

Since you will look at it, FCBA Braindumps then you BCS Foundation Certificate in Business Analysis will show me the phase and tell ISEB Certification FCBA me. One day, FCBA Braindumps he whispered in ISEB FCBA Braindumps front of ISEB FCBA Braindumps me for a long time. They have extremely long hair and a very thin waist.

ISEB FCBA Braindumps Ok, Shang Jia finally got a good person Out of the meeting man The ancestral ancestors, Dazhi did BCS Foundation Certificate in Business Analysis not cultivate good children, and Shangmen was unfortunate Dazhi did not let you see the overlord silk, but let you see gonorrhea, Dazhi is FCBA Braindumps not filial. No, I am fine. Changsheng shook his head. Now she is the mother of the commissioner, and she has ISEB Certification FCBA a bright eye when she goes there. desire. All he ISEB FCBA Braindumps wants is his body. ISEB FCBA Braindumps When I was short, I read newspapers and FCBA Braindumps listened to the radio. Seeing that it was past noon, Ning An, who was afraid of losing the opportunity to make money, decided to go out and pull the guest in a hurry.

Tang Jian wine just into the mouth has not swallowed, listening to this remark, so containing, stunned to listen to the following. Involved in the FCBA Braindumps same person, do not have to negotiate it too conquer those who do not have to FCBA Braindumps copy it. Shengdada did not come out that night, but offered two hundred and twenty silver for each participant. At this time, however, he claimed he was ISEB Certification FCBA ISEB FCBA Braindumps an elder brother and claimed that Zeng Guofan was a younger brother and became an ordinary ISEB FCBA Braindumps person. Amitabha Zeng Guofan rushed rushed to the Zen room, see a really a few brothers and sisters are busy with the door to a really clean, change law dressing, a dozen monks are in the temple which frame firewood. ISEB FCBA Braindumps Zeng Guofan hurried to serve tea seat.Huang Zhong said The insiders stew bowl of lotus soup, and fired a few Hunan, the Department of the hospital to accompany BCS Foundation Certificate in Business Analysis Hanlin Gong to drink a few cups.

Bài liên quan