GS. TS. Hoàng Văn Vân tặng sách chuyên khảo tiếng Anh về Ngữ pháp kinh nghiệm của cú tiếng Việt

Cuốn sách chuyên khảo “An Experiential Grammar of the Vietnamese Clause” đã được GS. TS. Hoàng Văn Vân tặng cho Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Độc giả quan tâm có thể tìm và mượn đọc tại Bộ phận Học Liệu, Trung tâm CNTT-TT&HL tại tầng 1-2 nhà C3 Khu Công trình Khoa Pháp.

GS. TS. Hoàng Văn Vân nguyên quán tại Thành phố Hải Phòng, đã từng tham gia công tác quản lý tại nhiều đơn vị trong ĐHQGHN. Thầy nổi tiếng là tác giả chính của loạt sách giáo khoa tiếng Anh cho các trường trung học phổ thông Việt Nam và bộ sách giáo khoa tiếng Anh 10 năm cho các trường học Việt Nam theo NFLP 2020. Trong quá trình công tác, GS. TS. Hoàng Văn Vân đã viết, chủ biên, dịch nhiều cuốn sách như: Nghiên cứu dịch thuật, Dẫn luận ngữ pháp chức năng, Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa, Lược sử ngôn ngữ học, Những chân trời mới trong nghiên cứu ngôn ngữ và ý thức, Nhận diện quyền lực,… Thầy hiện đang làm việc tại Trung tâm GDNN, NN&QTH của ULIS.

An experiential Grammar of the Vietnamese Clause (Ngữ pháp kinh nghiệm của cú tiếng Việt) là chuyên khảo được viết dựa chủ yếu vào luận án tiến sĩ tác giả Hoàng Văn Vân nghiên cứu tại Đại học Macquarie, Sydney, Australia. Sách xuất bản năm 2012 bởi NXB GD VN, dày 359 trang, gồm ba phần.

Phần I – Nền tảng của chuyên khảo (Foundation) – gồm 4 chương. Chương 1 cung cấp một số thông tin dẫn nhập về Việt Nam, ngôn ngữ và con người; trình bày mục đích nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp thu thập dữ liệu, và các chiến lược mô tả. Chương 2 tổng quan tình hình nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt từ khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (từ 1859) đến nay để thiết lập khoảng trống cần phải nghiên cứu. Chương 3 tổng quan những điểm phù hợp của lí thuyết chức năng hệ thống (systemic functional linguistics) để thiết lập khung lí thuyết cho việc mô tả ngữ pháp kinh nghiệm của cú tiếng Việt. Chương 4 thảo luận khái niệm cú – một trong những phạm trù mô tả trọng tâm nhất trong ngữ pháp của mọi ngôn ngữ. Khái niệm cú được thảo luận từ hai bình diện: từ trên xuống (từ bình diện ngữ nghĩa) bào gồm ý nghĩa kinh nghiệm, ý nghĩa liên nhân và ý nghĩa văn bản, và từ bên trong (từ bình diện ngữ pháp-từ vựng) bao gồm cấu trúc chuyển tác (transitivity structure), cấu trúc thức (mood structure), và cấu trúc đề-thuyết (thematic structure).

Bìa sách

Phần II – Hệ thống chuyển tác trong tiếng Việt (The transitivity system in Vietnamese) – gồm 5 chương. Chương 5 trình bày các khái niệm cơ bản của hệ thống chuyển tác (transitivity system) bao gồm Quá trình (process), tham thể (participant), chu cảnh (circumstance), vai diễn cố hữu (inherent role), vai diễn không cố hữu (non-inherent role), và kiểu quá trình (process type). Chương 6 mô tả các quá trình hành động (doing processes) và các tham thể tham gia vào quá trình bao gồm quá trình vật chất (material process) và quá trình hành vi (behavioural process). Chương 7 mô tả các quá trình phóng chiếu (projecting processes) và các tham thể tham gia vào quá trình bao gồm quá trình tinh thần (mental process) và quá trình phát ngôn (verbal process). Chương 8 mô tả các quá trình tồn tại (being processes) và các tham thể tham gia vào quá trình bao gồm quá trình quan hệ (relational process) và quá trình hiện hữu (existential process). Chương 9 mô tả các kiểu chu cảnh (circumstantial types) thuộc về các kiểu quá trình trong hệ thống chuyển tác.

Phần III – Coda (Kết luận) – tóm lược lại những nội dung chính đã nghiên cứu và đề xuất các nội dung nghiên cứu tiếp trong tương lai.

Sách được viết bằng tiếng Anh và là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nhà nghiên cứu tiếng Việt – Anh hoặc quan tâm đến sự khác nhau của hai ngôn ngữ này.

ULIS Media

Bài liên quan