Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thư viện cho học viên cao học 2017

Sáng 23/2/2017, Trung tâm CNTT – TT & HL phối hợp với khoa Sau đại học trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN tổ chức buổi giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thư viện cho học viên cao học.

Học viên đã được chia sẻ và hướng dẫn cách tra tìm tài liệu in tại chỗ và tài liệu trực tuyến phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu. Một sơ đồ tổng thể về nguồn học liệu có trên hệ thống thông tin hiện nay được khái quát nhằm giúp người học có thể sử dụng trong và ngoài trường.

Các  buổi hướng dẫn sẽ được tổ chức theo yêu cầu của người sử dụng thư viện. Người học có thể đăng kí tham dự các buổi hướng dẫn như kể trên hoặc có thể liên lạc trực tiếp để được tư vấn, giúp đỡ các tìm nguồn học liệu bởi cán bộ hướng dẫn của Trung tâm. Để liên lạc với cán bộ hướng dẫn, các bạn có thể truy cập website lib.ulis.vnu.edu.vn, số điện thoại hoặc địa chỉ email tthoclieu@gmail.com, và thường xuyên liên lạc với chúng tôi bằng cách like trang mạng xã hội facebook tại địa chỉ facebook.com/lib.ulis.vnu.edu.vn hoặc https://www.facebook.com/englishspaceulis.

Ngoài những nội dung cơ bản nêu trên, TT còn tổ chức những lớp nâng cao về tìm tin trên internet và các kĩ năng quan trọng như làm thế nào để tránh đạo văn, làm thế nào để quản lý những tài liệu của cá nhân. Chúng tôi hi vọng có thể tổ chức các buổi trao đổi, chia sẻ với đầy đủ ý nghĩa khi nhận được sự ủng hộ và hợp tác của các bạn. Vậy, hãy đừng ngần ngại khi liên lạc và đăng kí với Trung tâm để cùng học và chia sẻ cho cộng đồng người học ngoại ngữ của chúng ta được phát triển mạnh mẽ.

Khánh Linh

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn:

Magento M70-101 Certification Exam

Cocoon was smoked Magento M70-101 Certification Exam flushed his face crimson, lying there, a charming childish http://www.passexamcert.com warm state, seduce the small North rushed to, scratched her giggle, like an egg under the red crown M70-101 Certification Exam hen That twisting body, like a refined python. Mankind is on the brink of destruction Magento M70-101 Certification Exam at Magento M70-101 Certification Exam both ends desiring humanity and desires. I went to help him.You rest, north, Magento M70-101 Certification Exam come to see you later, with your children.Here, Jiacheng still keep talking to the elderly, the words more Magento Certified Developer M70-101 and more inconsistent, the effect is clear Ocarina just found a man, burned again, her man left her with a sum of money, often To Inner Mongolia to go with the parents of the restaurant over a period of time. Ruijuan eyes a stare, you Magento Certified Developer Exam are too underestimated people, hair today, count my pet Xiao Qin son. Acid rain, acidification of the lake, fishery production, forest decline, poor soil, grain yield reduction, buildings were corroded, cultural relics become non existent.

After all the classmates have finished, I will Magento Certified Developer M70-101 slowly go home. It M70-101 Certification Exam s really nothing to say. When Tianchi locked the door and left the company, he found the wind. Cried and cried Dad, where are Magento M70-101 Certification Exam you Don t leave me alone I Magento M70-101 Certification Exam am afraid, don t want me But only the echoes that had been torn apart by the wind were heard Where is it The river passed over her waist and wet her long, thick black hair. This is what I most want to see and I am worried. If you Magento Certified Developer Exam don t Magento M70-101 Certification Exam want to be a moth, you can only go far, the farther the better, go to a place where Magento Certified Developer M70-101 Certification Exam you can t see the fire, you don t have to set fire to self immolation.

He didn t know M70-101 Certification Exam where Magento M70-101 Certification Exam the mouse girl was standing. I don t know how Magento Certified Developer M70-101 long it took to come M70-101 Certification Exam to my Magento M70-101 Certification Exam rental house. Ye Green thought suddenly felt a little uncomfortable. She saw the smile on her Magento Certified Developer Exam brother s face.

Bài liên quan