[Clip] Thông tin về cuộc thi Giới thiệu sách ngoại văn năm 2019

Hưởng ứng Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 về đổi mới giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức cuộc thi Giới thiệu sách ngoại văn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của sinh viên về giá trị, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với giáo dục và nâng cao kiến thức của con người trong thời đại số; phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, xây dựng thói quen đọc sách và tạo hứng thú đọc sách trong sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

  • *Kế hoạch tổ chức: Link
  • *Cơ hội nhận thưởng 10 triệu đồng: Link

Microsoft 98-368 Real Exam : Mobility and Devices Fundamentals

I am going through the formalities, and Microsoft 98-368 Real Exam Zhong Chubo is here. Ruofen s admiration has added MTA 98-368 Real Exam a lot. Mobility and Devices Fundamentals I am a clerk in Weili, responsible for the management, sending and receiving, drafting, replying of various documents of Microsoft 98-368 Real Exam the general manager, weekly work plan, drafting of work summary, receiving and receiving 98-368 Real Exam by telephone and fax, daily production of company lines. In this regard, Ah San can t do anything. MTA 98-368 Responsible Gold accounting is not likely to know the shorts in advance.

Alice, Microsoft 98-368 Real Exam sorry, I am late, Microsoft 98-368 Real Exam she said as she bent over and hugged me. We were Microsoft 98-368 Real Exam robbed, I whispered to Nedra on 98-368 Real Exam the phone. She thinks that she is 98-368 Real Exam the MTA 98-368 Mobility and Devices Fundamentals first betrayed by Ye Lu.

The choice of his son is somewhat unexpected. Ten years Do you believe Zhuo Yuan did not respond, but finally decided Microsoft 98-368 Real Exam in his heart Mobility and Devices Fundamentals Do not say, tonight, do not say that the archaeological captain guessed the 98-368 Real Exam Microsoft 98-368 Real Exam meaning Microsoft 98-368 Real Exam of the pattern. She remembered the appearance of Changsheng s return from Japan s trade fair. This land has a look MTA 98-368 at it It Microsoft 98-368 Real Exam was first discovered by http://www.testkingdump.com/98-368.html my sister Your sister Zhuo Yue was amazed.

Bài liên quan