PGS. TS. Phạm Thị Thật tặng sách chuyên khảo khoa học về ngôn ngữ và văn hóa Pháp

Trong buổi đón tiếp, PGS. TS. Phạm Thị Thật đã tặng 2 cuốn sách chuyên khảo khoa học về ngôn ngữ và văn hóa Pháp cho phía Trung tâm, gồm cuốn Truyện Ngắn Pháp Cuối Thế Kỷ XX – Một Số Vấn Đề Lý Thuyết Và Thực Tiễn Sáng Tác và cuốn Lịch Sử Văn Học Pháp.