Thay đổi địa chỉ email trong Elearning

Video clip này hướng dẫn các bạn thay đổi địa chỉ email trong hệ thống Moodle (E-Learning). Mục đích điền email cá nhân sẽ giúp các bạn liên hệ với giáo viên hay các bạn trong khóa học. Ngoài ra, các bạn có thể lấy lại mật khẩu khóa học thông qua email trong trường hợp bạn quên hay mất mật khẩu.

Bài liên quan